"Groene Cadans leidt organisaties door de energietransitie"

Ontdek onze aanpak

CO2-neutrale energiehuishouding

Groene Cadans zet zich volledig in voor een CO2-neutrale samenleving, want als we nu onvoldoende maatregelen nemen loopt de planeet onomkeerbare schade op en wordt ze onleefbaar voor de volgende generaties.

We vinden het van belang dat iedereen zich bewust wordt van de klimaatcrisis. Maar ook van de stappen die op globaal tot regionaal niveau worden genomen en die u kunnen helpen om bij te dragen aan een oplossing van deze crisis. Al deze stappen hebben een gemeenschappelijk doel: een CO2-neutrale samenleving vóór 2050 te realiseren.

Hieronder hebben we een overzicht gemaakt van het huidige politieke klimaat met betrekking tot de verduurzaming van ons energiesysteem. In dit overzicht zoomen we in van mondiaal naar regionaal.

“We hebben de planeet niet geërfd van onze voorouders, maar lenen deze van onze kinderen.”

Huidige politieke klimaat

Internationale politieke afspraken en doelstellingen

Klimaatverandering toont de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen naar CO2-neutraal. Het Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) is hét orgaan van de United Nations (UN) dat de wetenschap van klimaatverandering bestudeert.

Hun hoogwaardige wetenschappelijke studies tonen aan dat het industriële tijdperk al heeft geleid tot een opwarming van de aarde van 1° Celcius. CO2 verblijft tussen de 5 en 200 jaar in de atmosfeer. Dus zo lang we doorgaan met de uitstoot van CO2 hoopt het zich op en blijft de concentratie toenemen. Als we op de huidige manier doorgaan zal rond 2030 de aarde met 1,5° Celcius zijn opgewarmd.

Dat leidt tot onomkeerbare effecten, zoals het smelten van gletsjers en ijskappen, stijging van de zeespiegel en overstromingen, verzuring van oceanen en het uitsterven van meerdere planten- en dierensoorten, waardoor hele voedselketens zullen ophouden te bestaan. Deze effecten kunnen escaleren tot een planeet die onleefbaar voor mensen wordt.

In 2015 is op basis van dit verschrikkelijke toekomstscenario op de klimaattop van Parijs overeengekomen dat de deelnemende (rijke) landen zich zullen inzetten om klimaatverandering tegen te gaan en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Het werd toen gezien als een slappe conclusie, maar sindsdien is het besef bij veel mensen en organisaties doorgedrongen. Het klimaatakkoord van Parijs wordt nu gezien als een belangrijk keerpunt in de strijd tegen klimaatverandering.

Interessante links:
Intergovernmental Panel on Climate Change
International Energy Agency

Europese politieke afspraken en doelstellingen

In Europa is de Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans verantwoordelijk om de Green Deal te leiden. Zijn team stuurt het Europese beleid op het gebied van duurzaamheid.

De Europese doelstellingen zijn:
– om vóór 2030 de CO2-uitstoot met 55% te reduceren t.o.v. het niveau in 1990, en
– in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn.

Het is inspirerend om de speeches van Frans Timmermans te volgen waarmee hij het politieke klimaat in Europa de goede richting op stuurt.

In een van zijn laatste speeches concludeert hij overtuigend dat we ons allemaal bewust zouden moeten zijn dat ons handelen bepalend is voor de omgeving en het klimaat waarin onze kinderen zullen opgroeien.

Nederlandse politieke afspraken en doelstellingen

In juni 2019 is in Nederland het Klimaatakkoord getekend dat invulling geeft aan de Europese richtlijnen en stelt als doel dat in 2030 de CO2 uitstoot met 49% is gereduceerd ten opzichte van 1990. Onze overheid zet allerlei middelen in om dit doel te bereiken, maar uiteindelijk zullen burgers en ondernemers hun verantwoordelijkheid moeten nemen om verandering te bewerkstelligen en onomkeerbare schade aan het klimaat en onze planeet te voorkomen.

Het Nederlandse politieke beleid is er op gericht om met stimulering en dwingende maatregelen de CO2-reductie doelstellingen te behalen. Dit wordt vastgelegd in wetgeving, maar daartegenover staat dat er ook veel geld wordt vrijgemaakt in de vorm van subsidies.

Wetgeving

De belangrijkste wet met als doel om klimaatverandering tegen te gaan is de Wet Milieubeheer. De volgende wettelijke verplichtingen worden vanuit deze wet opgelegd aan ondernemingen om medewerking af te dwingen in de strijd tegen klimaatverandering.

Is het energieverbruik van uw onderneming groter dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas per jaar dan moet u voldoen aan:

 1. Informatieplicht energiebesparing: per 1 juli 2019 bent u verplicht een rapportage over energiebesparende maatregelen te hebben opgesteld en ingediend bij het RVO. In 2023 zal er een nieuwe ronde van de informatieplicht plaatsvinden.
 2. Energiebesparingsplicht: Verplicht treffen van maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter.

Heeft uw onderneming meer dan 250 voltijd werknemers of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen Euro én een jaarlijks balans totaal van meer dan 43 miljoen Euro dan moet u voldoen aan:

 1. Energie-audit: systematische, 4-jaarlijkse aanpak om energieverbruik en -besparingsmaatregelen te evalueren. Kijk voor uitzondering op de site van RVO door de link te volgen.
 2. Emission Trading System (ETS): In Europa is een emissiehandelssysteem opgezet met als doel de CO2-uitstoot van grote bedrijven te reguleren door een reële prijs en markt voor CO2 te ontwikkelen. In Europa wordt de CO2-uitstoot van ongeveer 11.000 bedrijven gereguleerd in een emissiehandelssysteem (Emission Trading Scheme, ofwel ETS). Hiervan zijn ongeveer 450 bedrijven gevestigd in Nederland en zij stoten ongeveer 40% van de broeikasgassen in ons land uit (bron: Nederlandse Emissie Autoriteit).
 3. CO2-heffing: Om de noodzaak van CO2-reductie nog meer kracht bij te zetten wordt in Nederland vanaf 1-1-2021 een CO2-heffing in rekening gebracht bovenop de prijs van de CO2-emissierechten van het emissiehandelssysteem.

De kosten van de uitstoot van broeikasgassen zullen in de toekomst toenemen om de effecten op het klimaat en onze omgeving te verdisconteren. De rechten om CO2 uit te stoten worden in dit systeem steeds schaarser, zodat ook de economische prikkels stimuleren om de uitstoot van CO2 te verminderen. Momenteel ligt de prijs in Europa rond de 50 Euro per ton CO2 (zie https://icapcarbonaction.com/en/ets-prices), maar de verwachting is dat dit de komende jaren minimaal zal verdubbelen. Misschien is uw onderneming niet direct onderhevig aan het emissiehandelssysteem, maar de kosten zullen ongetwijfeld doorberekend worden in allerlei producten. Daarom is het noodzakelijk na te denken over de toekomst en een strategie te ontwikkelen op weg naar een CO2-neutrale waardeketen.

 1. Energielabel C voor kantoren: Vanaf 1-1-2023 zijn alle kantoren verplicht om minimaal een energielabel C te hebben. Als hier niet aan wordt voldaan mag het gebouw vanaf die datum niet meer als kantoor gebruikt worden.
 2. Gebouwautomatisering: vanaf 1-1-2026 is het hebben van een gebouwautomatiserings- en controlesysteem verplicht voor alle gebouwen met een verwarmings- of koelsysteem met een capaciteit van meer dan 290 kW.

Subsidies

Het belang van verduurzaming wordt inmiddels breed erkend en wordt op allerlei gebieden gestimuleerd door subsidies. Groene Cadans is gespecialiseerd in het aanvragen van de relevante subsidies om financiële drempels voor verduurzamingsinvesteringen te verminderen. Enkele van de bekende subsidies zijn:

  • SDE++: voor grootschalige duurzame energieopwekking, zoals wind- en zonneparken.
  • Energie/Milieu Investeringsaftrek (EIA/MIA): investeringen die op de Energielijst staan komen in aanmerking voor een eenmalige extra aftrekpost.
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): een lijst met duurzame maatregelen waarop een eenmalige subsidie wordt verstrekt.
  • Versnelde Klimaatinvesteringen industrie (VKI)

Wij verzorgen ook de subsidie-aanvragen aan binnenlandse of Europse fondsen voor innovatieve oplossingen om uw onderneming te verduurzamen.

Regionale Energie Strategie

Het is een complexe uitdaging om de klimaatdoelstellingen te vertalen naar concrete inpassing in onze omgeving die dichtbevolkt is en waar we belang hechten aan ruimte voor de natuur. Daarom is Nederland verdeeld in 30 energieregio’s. Deze regio’s ontwikkelen hun eigen strategie om bij te dragen aan de nationale doelstellingen van CO2-reductie. Zij werken samen met alle lokale belanghebbenden voor de het scheppen van de randvoorwaarden voor een duurzame energievoorziening in de vorm van bijvoorbeeld windmolens, zonnepanelen, warmtenetten die restwarmte uit de industrie benutten. Het is belangrijk voor een onderneming om in te spelen op en waar mogelijk bij te dragen aan de strategie die wordt uitgezet in de regio waar zij actief is.

Een belangrijke component van de Regionale Energie Strategieën is zon-op-dak. Deze projecten voert Groene Cadans geheel in eigen beheer uit van haalbaarheidsstudie, ontwerp tot realisatie.

Energietransitie

De energietransitie is de overgang van een centraal systeem van energieopwekking door grote, vaak op fossiele brandstof, gebaseerde energiecentrales naar een decentraal systeem waarin duurzame energie op tal van verschillende locaties wordt opgewekt. Dit vraagt om grote aanpassingen in het systeem. Een aantal van de belangrijkste uitdagingen voor deze verandering zijn:

Draagvlak in de maatschappij
Een duurzaam energiesysteem is een grote verandering en alle verandering is moeilijk. Daarom is het belangrijk voor mensen en ondernemers om leiderschap te tonen en een voorbeeld te zijn voor anderen. Inmiddels wordt grootschalig ingezet op duurzaamheidscoaches en energie-loketten in bijna elke gemeente om de bewustwording te vergroten en successen te delen. Met Groene Cadans als partner kunt u ook een voorbeeld worden in de energietransitie.

Weersafhankelijkheid van duurzame energie
De opwekking van duurzame energie is afhankelijk van de tijd waarop de zon schijnt of de wind waait. Het is mogelijk energie op te slaan, maar dit leidt altijd tot hogere kosten en energieverliezen. Daarom is het van belang om zoveel mogelijk ons gebruik van energie af te stemmen op de beschikbaarheid ervan. Groene Cadans zoekt altijd naar mogelijkheden om deze flexibiliteit in de energievraag te creëren door slimme sturing van installaties. Dit zal belangrijk en waardevol blijken als het aandeel van duurzame energie toeneemt. Als u uw energievraag kunt aanpassen kunt u bovendien profiteren van aantrekkelijkere energieprijzen.

Infrastructuur
Fysiek vraagt de energietransitie om enorme investeringen, omdat de hele infrastructuur van kabels en tussenstations ooit is ontworpen voor een centraal energiesysteem. Om de kosten onder controle te houden is het belangrijk om een consistent lange termijn plan te ontwikkelen met alle betrokken partijen, zodat er alleen investeringen worden gedaan die noodzakelijk zijn en in de toekomst goed benut worden. Tegelijkertijd moeten die investeringsbeslissingen op tijd worden genomen op basis van een onzekere toekomst, om de energietransitie geen vertraging op te laten lopen.

Transparantie
Tientallen jaren geleden werd de grootschalige energieopwekking beheerst door een klein aantal partijen die elkaar goed kende en voor een betrouwbaar systeem zorgde. Tijdens de energietransitie kan iedereen zowel afnemer als producent worden van duurzame energie. Daarom is een systeem en een markt nodig dat op een transparante manier het veelvoud van transacties kan afhandelen en de herkomst van energie vastlegt, zodat de klimaatimpact van de energie die u gebruikt of levert altijd duidelijk is.

Groene Cadans maakt uw organisatie CO2-neutraal.

Wij leiden uw organisatie door de energietransitie met een strategische en integrale aanpak. Wilt u meer weten? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Vrijblijvend advies plannen

Vragen over CO2 neutrale energiehuishouding - Groene Cadans?

Neem gerust contact op met uw vragen. Wij helpen u graag verder op het gebied van verduurzaming.

Stel uw vraag