Algemene Voorwaarden Groene Cadans B.V.

Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht geeft werkzaamheden te verrichten.
 2. Opdrachtnemer: Groene Cadans B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81926898.
 3. Overeenkomst: schriftelijke afspraak tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever die Opdrachtnemer verplicht tot het verrichten van werkzaamheden zoals beschreven in de Overeenkomst.

Artikel 1         Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Groene Cadans B.V. (hierna te noemen: “Groene Cadans”), en Opdrachtgever waarop Groene Cadans deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Groene Cadans, voor de uitvoering waarvan door Groene Cadans derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Groene Cadans en de Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2         Aanbod

 1. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door Groene Cadans mogelijk te maken.
 2. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen Groene Cadans en Opdrachtgever een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht. Bij de prijsvormingsmethode regie doet de Opdrachtnemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid, eenheidsprijzen van benodigde materialen en voorrijkosten. Op verzoek van de Opdrachtgever geeft Groene Cadans, indien de situatie hem dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Het aanbod kan een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden bevatten in de vorm van voor een deel van het werk aanneemsom en voor een deel van het werk regie.
 3. Indien het aanbod een stelpost bevat, dan wordt duidelijk omschreven welke artikelen in deze stelpost zijn begroot.
 4. Alle aanbiedingen van Groene Cadans zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding op geen enkele manier enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
 5. In het geval een aanbieding of een onderdeel daarvan, waarvan Opdrachtgever kan begrijpen dat dit een kennelijke vergissing of verschrijving inhoudt, is Groene Cadans aan dit (deel van het) aanbod niet gebonden.
 6. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 7. Bij afwijkende aanvaarding van de aanbieding door Opdrachtgever komt de Overeenkomst niet Overeenkomstig deze afwijkingen tot stand. Dit tenzij Groene Cadans de afwijking expliciet aanvaardt.

Artikel 3         Totstandkoming

 1. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien de Opdrachtgever de aanbieding schriftelijk, binnen de gestelde geldigheidsduur heeft bevestigd dan wel op andere wijze de totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht wordt bewezen.
 2. Wijziging in de opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van al opgedragen (advies)werkzaamheden, wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen zodra Groene Cadans deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien de te leveren diensten en/of werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten daardoor kunnen worden beïnvloed.
 4. Groene Cadans zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien zich omstandigheden voordoen die leiden tot bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur.
 5. Het in de leden 1 en 2 bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van partijen het bestaan van de opdracht en/of van de daarin aangebrachte wijziging met andere middelen te bewijzen.

Artikel 4         Betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Groene Cadans aan te geven bankrekening, tenzij schriftelijk anders door Groene Cadans aangegeven. Groene Cadans is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het verschuldigde bedrag.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Groene Cadans verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien de factuur na twee betalingsherinneringen niet is voldaan, geven wij de vordering uit handen aan een incassobureau. Wij brengen alle kosten aan Opdrachtgever in rekening, te weten: administratiekosten, bureaukosten, aanmaningskosten (waaronder kosten aangetekend verzenden) en buitengerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag.

Artikel 5         Uitvoeringstermijnen, uitvoering

 1. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Groene Cadans dus schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient daarbij Groene Cadans een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 2. Groene Cadans zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Groene Cadans heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Opdrachtgever draagt kosteloos zorg voor de door Groene Cadans en haar medewerkers of door Groene Cadans ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. Groene Cadans is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Groene Cadans de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6         Informatieverstrekking door Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Groene Cadans aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Groene Cadans worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Groene Cadans zijn verstrekt, heeft Groene Cadans het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Groene Cadans ter beschikking heeft gesteld.
 2. De Opdrachtgever is in het kader van een juiste taakvervulling gehouden de medewerkers van Opdrachtgever en de met haar samenwerkende partners toegang te verlenen tot alle plaatsen in het bedrijf of de woning, waar de aanwezigheid naar het oordeel van de betreffende medewerkers in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk is.

Artikel 7         Kostenverhogende omstandigheden

 1. Indien Groene Cadans met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Groene Cadans niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs indien
  1. de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of:
  2. de oorzaak van de kostenstijging veroorzaakt wordt door een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of;
  3. op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht om de Overeenkomst om die reden te ontbinden.

 1. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:
  1. Groene Cadans alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van hetgeen oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren of;
  2. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Groene Cadans rustende verplichting ingevolge de wet of;
  3. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zal plaatsvinden of;
  4. bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 8         Opschorting en ontbinding

 1. Groene Cadans is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien
  1. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of:
  2. indien na het sluiten van de Overeenkomst Groene Cadans ter kennis is gekomen dat zich omstandigheden voordoen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of;
  3. indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of;
  4. indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Groene Cadans kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
  5. Groene Cadans vanwege ziekte van de persoon belast met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden (niet zijnde onderaannemers) de werkzaamheden niet of niet tijdig kan uitvoeren.
 2. Voorts is Groene Cadans bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen waardoor ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Groene Cadans kan worden gevergd. In ieder geval is Groene Cadans bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden in het geval:
  1. van faillissement, surséance van betaling, onder beheerstelling van de Opdrachtgever of;
  2. van overmacht zijdens Groene Cadans zoals (maar niet beperkt tot) werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, overheidsmaatregelen in verband met gezondheidseisen, diefstal, brand, apparatuur storing.;
  3. van een toerekenbare tekortkoming aan de kant van de Opdrachtgever;
  4. dat Groene Cadans van Opdrachtgever geen toestemming krijgt voor het inschakelen van derden.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Groene Cadans op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Groene Cadans de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. Indien Groene Cadans tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zouden ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Groene Cadans gerechtigd tot vergoeding van de directe en indirecte schade en kosten door Opdrachtgever.

Artikel 9         Tussentijdse beëindiging

 1. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Groene Cadans, zal Groene Cadans in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Groene Cadans extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen 14 dagen na facturering daarvan te voldoen, tenzij Groene Cadans anders aangeeft.
 2. In het geval van tussentijdse beëindiging van een der partijen zullen partijen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat indien van toepassing. In het geval van verrichte werkzaamheden (diensten) door Groene Cadans zal Opdrachtgever de tot aan de beëindiging verrichte werkzaamheden tegen het overeengekomen honorarium vergoeden aan Groene Cadans.
 3. Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10      Aansprakelijkheid

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Groene Cadans gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Groene Cadans daardoor direct of indirect ontstaan
 2. Groene Cadans is slechts aansprakelijkheid voor door de Opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit onrechtmatige daad en nadat zij in verzuim verkeert, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. De aansprakelijkheid van Groen Cadans voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
 3. In afwijking van lid 2 is Groende Cadans in het geval van klachten over het geleverde materiaal niet verder gehouden tot garantie dan hetgeen aan garantie door de fabrikant van het materiaal wordt verleend.
 4. Groene Cadans is te allen tijde gerechtigd de relevante gevolgen van de gemaakte fouten of nalatigheden voor eigen rekening binnen een redelijke termijn weg te nemen om hiermee alsnog de Overeenkomst na te komen.
 5. Groene Cadans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Groene Cadans is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. In navolging op het in werking treden van de Wet Kwaliteitsborging draagt Groene Cadans enkel en alleen de aansprakelijkheid voor schade die eventueel ontstaat uit fouten en gebreken die aan hem zijn toe te rekenen.
 7. In navolging op lid 6 heeft Groene Cadans enkel de verplichting informatie aan te dragen voor het opleverdossier (indien van toepassing) (dat de Opdrachtgever op grond van artikel 7:754 BW dient op te maken) indien deze informatie betrekking heeft op de werkzaamheden van Groene Cadans.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Groene Cadans.
 9. Iedere aansprakelijkheid, als bedoeld in lid 1, vervalt 1 jaar na de datum van de facturering van de opdracht of het desbetreffende gedeelte van een opdracht.

Artikel 11      Overmacht

 1. Groene Cadans dan wel Opdrachtgever is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de andere partij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte van de persoon bij Groene Cadans belast met de overeengekomen werkzaamheden waardoor de werkzaamheden niet of niet tijdig kunnen worden uitgevoerd.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is zowel Groene Cadans als Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Groene Cadans heeft recht op betaling van de tot het moment van intreden van de overmacht uitgevoerde werkzaamheden welke aan Opdrachtgever zullen gefactureerd.

Artikel 12      Garanties, verjaringstermijn

 1. De door Groene Cadans te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. In geval van klachten over het geleverde materiaal is Groene Cadans niet verder gehouden tot garantie dan hetgeen aan garantie door de fabrikant en/of leverancier van het materiaal wordt verleend.
 3. Op de werkzaamheden/montage door Groene Cadans zelf uitgevoerd wordt door Groene Cadans één jaar garantie gegeven vanaf de datum van oplevering.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Opdrachtgever en /of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Groene Cadans, Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Groene Cadans geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen.
 5. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Groene Cadans en de door Groene Cadans bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar, tenzij door Partijen anders overeengekomen.

Artikel 13      Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Groene Cadans en haar onderaannemers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan    de oorzaak aan andere dan aan Groene Cadans toerekenbaar is.

Artikel 14      Naleving wettelijke voorschriften en beschikkingen

 1. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege, die na de dag van het sluiten van de Overeenkomst in werking treden, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Groene Cadans die gevolgen reeds op de dag van het sluiten van de Overeenkomst had kunnen voorzien.

Artikel 15      Nadere algemene voorwaarden

 1. Naast onderhavige algemene voorwaarden zijn op installatiewerkzaamheden door Groene Cadans van toepassing de Algemene Voorwaarden Installerende Bedrijven 2024 (ALIB 2024) of Algemene Voorwaarden Installatiewerk Consumenten (AVIC). Bij strijdigheid tussen de ALIB 2024/ AVIC met onderhavige voorwaarden zijn de ALIB 2024/ AVIC van toepassing voor wat betreft de strijdige bepaling(en).

Artikel 16      Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Groene Cadans alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele eigendomsrechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Groene Cadans worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt. Evenmin zal Opdrachtgever de intellectuele eigendomsrechten betwisten of derden bijstaan bij de betwisting van deze rechten.
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door Groene Cadans aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens.

Artikel 17      Geheimhouding

 1. Partijen zullen het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van de andere partij. Partijen zullen op de eerste aanvraag van de andere partij alle materialen en documentatie, inclusief uittreksels en kopieën daarvan, beschikbaar gesteld door de andere partij in verband met de Overeenkomst retourneren.
 2. Partijen verbinden zich om alle gegevens en informatie betreffende of samenhangende met de cliënten, producten, bedrijfsvoering en de organisatie van de andere Partij, die deze Partij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komen vertrouwelijk te behandelen, geheim te houden en voor geen ander doel te gebruiken dan waartoe deze zijn verstrekt.
 3. Partijen verplichten zich tevens om haar medewerkers en/of hulppersonen die direct of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst dezelfde geheimhouding op te leggen en zullen hen zo nodig een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen.
 4. Partijen dragen er zorg voor dat de aan medewerkers en/of hulppersonen opgelegde geheimhoudingsplicht na het beëindigen van de Werkzaamheden of Overeenkomst voortduurt.
 5. Het is Partijen niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de andere partij op enige wijze in de publiciteit te treden met betrekking tot de Overeenkomst, dan wel gebruik te maken van de naam, het logo of de huisstijl van de andere partij.
 6. Overtreedt Opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Groene Cadans een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding ongeacht of Groene Cadans door de overtreding daadwerkelijk schade heeft geleden. Het verbeuren van de bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18      Klachtplicht, geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Groene Cadans. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Groene Cadans in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Van opdrachten die langer dan één jaar geleden zijn afgerond worden geen klachten in behandeling genomen.
 3. Indien de klacht een energielabel betreft en de klager niet tevreden is over de afhandeling kan de klager de klacht voorleggen aan de certificatie-instelling die deze klacht binnen 2 maanden afhandelt. Particulieren dienen zich te wenden tot De Geschillencommissie Energielabels.
 4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Groene Cadans partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft dan wel gevestigd is.
 5. De rechtbank Overijssel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen behoudens in de gevallen genoemd in lid 3.
 6. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19      Gebruik persoons- of bedrijfsgegevens

 1. Voor het opstellen en uitvoeren van een Overeenkomst worden diverse persoonsgegevens gevraagd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor:
  1. het invoeren van gebruikelijke klantgegevens in de database van Groene Cadans;
  2. communicatie over diensten (maken van afspraken) die zijn gerelateerd aan de Overeenkomst;
  3. het verzamelen van technische opnamegegevens van een gebouw
  4. aanmelden van een zonnestroom installatie bij de fabrikant van de omvormer ten behoeve van online monitoring van de installatie door de Opdrachtgever. Het privacy beleid van de fabrikant van de omvormer is hierop van toepassing.
  5. het verstrekken van de monitoringsgegevens van het gebouw met betrekking tot het Energie Label aan Agentschap NL ten behoeve van monitoring (handhaving). Agentschap NL publiceert de gegevens van het Energie Label http://www.ep-online.nl en deze gegevens zijn openbaar inzichtelijk.
  6. marketingdoeleinden: het informeren van de Opdrachtgever over product/dienst gerelateerd nieuws of – aanbiedingen.
  7. promotionele doeleinden: Het is Groene Cadans toegestaan om, gedurende de looptijd en na afloop van de Overeenkomst, voor promotionele doeleinden in de door Groene Cadans gebruikte materialen en kanalen (zoals haar website) de klantcase aangaande de door Groene Cadans aan Opdrachtgever geleverde diensten te beschrijven, waarbij ter illustratie gebruik gemaakt mag worden van de handelsnaam, beeld- en woordmerk van de Afnemer. Indien de Afnemer bezwaar heeft tegen de wijze waarop Groene Cadans gebruik heeft gemaakt van voornoemd recht, kan de Opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar maken aan Groene Cadans. Groene Cadans zal het bezwaar in alle redelijkheid in overweging nemen en waar wenselijk tot aanpassing overgaan.

Indien een Opdrachtgever dit niet wenst kan de Opdrachtgever dit melden per mail via info@groenecadans.nl of per brief.

 1. Persoonsgegevens zullen nimmer worden doorverkocht voor commerciële doeleinden.

Artikel 20      Vindplaats algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Hier wordt steeds de meest recente versie van de algemene voorwaarden van Groene Cadans gedeponeerd. Groene Cadans is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een afschrift van de gewijzigde algemene voorwaarden zend Groene Cadans zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever welke hiertegen binnen 30 dagen bezwaar kan maken. Indien Opdrachtgever bezwaar maakt treden partijen in overleg over de inhoud van de bestreden wijzigingen. Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt gelden de aangepaste algemene voorwaarden vanaf het moment dat de bezwaartermijn zoals voornoemd is verstreken.